Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera Stellantis Communications i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami

05 maj 2021

Wysokie przychody netto w I kwartale 2021 r. i wzrost sprzedaży we wszystkich regionach.

Przychody netto w wysokości 34,3 miliarda euro lub 37,0 miliardów euro w ujęciu pro forma(1) (+14%). Sprzedaż skonsolidowana na poziomie 1 477 000 sztuk lub  1 567 000 sztuk w ujęciu pro forma(1) (+11%). Lider rynku(2) w 30 krajach Europy(3) z udziałem w rynku zwiększonym o 150 punktów bazowych do 23,6% oraz w Ameryce Południowej, z udziałem w rynku zwiększonym o 530 punktów bazowych do 22,2%. Nadzwyczajna wypłata dla akcjonariuszy w wysokości 0,32 EUR za akcję wypłacona 28 kwietnia.

Wysokie przychody netto w I kwartale 2021 r. i wzrost sprzedaży we wszystkich regionach.
 • Przychody netto w wysokości 34,3 miliarda euro lub 37,0 miliardów euro w ujęciu pro forma(1) (+14%).
 • Sprzedaż skonsolidowana na poziomie 1 477 000 sztuk lub  1 567 000 sztuk w ujęciu pro forma(1) (+11%).
 • Lider rynku(2) w 30 krajach Europy(3) z udziałem w rynku zwiększonym o 150 punktów bazowych do 23,6% oraz w Ameryce Południowej, z udziałem w rynku zwiększonym o 530 punktów bazowych do 22,2%.
 • Nadzwyczajna wypłata dla akcjonariuszy w wysokości 0,32 EUR za akcję wypłacona 28 kwietnia.

  „W naszym pierwszym kwartale po połączeniu, Stellantis osiągnęła wysokie przychody w pierwszym kwartale 2021 r., a zróżnicowane portfolio marek przyczyniło się do zwiększenia wolumenów sprzedaży, korzystnego efektu cenowego i ulepszonego mixu produktów, pomimo trudności spowodowanych światowym kryzysem półprzewodników”. - Richard Palmer, dyrektor finansowy Stellantis.

Sprzedaż skonsolidowana(4) wynosząca 1 567 000 sztuk w ujęciu pro forma(1) (+11%) odzwierciedla  silny popyt i mix klientów detalicznych, a także wpływ, jaki miało czasowe wstrzymanie produkcji spowodowane przez COVID w I kwartale 2020 r., częściowo zrównoważyła straty produkcyjne w I kwartale 2021 r.  spowodowane niedoborami półprzewodników, stanowiące około 11%  planowanej produkcji (około 190 tys. sztuk). Ograniczona widoczność skutków całorocznego niedoboru półprzewodników, ale oczekuje się, że II kwartał 2021 będzie gorszy niż I kwartał 2021, z pewną poprawą w drugiej połowie 2021. Ogółem sprzedaż(2) wyniosła 1 618 000 sztuk w ujęciu pro forma(1), wzrost o 12%.

W pierwszym kwartale 2021, Stellantis osiągnęła przychody netto w wysokości 37,0 mld EUR w ujęciu pro forma(1) w porównaniu do 32,4 mld EUR w I kwartale 2020 r. w ujęciu pro forma(1) , głównie dzięki wyższym łącznym wolumenom sprzedaży, pozytywnemu efektowi cenowemu, lepszemu mixowi rynków, głównie w Ameryce Północnej i rozszerzonej Europie, a także korzystnemu mixowi pojazdów, częściowo zrównoważonym przez ujemne różnice kursowe.

Premiera handlowa nowego Opla Mokka, która miała miejsce w Europie w marcu 2021 roku,  oznacza powrót modelu na rynek po wstrzymaniu produkcji w 2019 roku. Wprowadzenie na rynek nowych modeli  Grand Wagoneer/Wagoneer i nowej generacji Jeepa Grand Cherokee zostało zaplanowane odpowiednio na koniec drugiego kwartału br. i na trzeci kwartał 2021 roku.  Rozpoczęto już produkcję nowego Grand Cherokee L (wersja z trzema rzędami foteli), a jego premierę zaplanowano na koniec drugiego kwartału 2021 roku.

Łączny stock wyniósł 1234 tys. sztuk na koniec marca 2021 r., (w tym stock dealerów), w stosunku do 1256 tys. sztuk na koniec grudnia 2020 r.(5). Zmniejszony stock dealerów we wszystkich regionach w porównaniu do stanu na koniec roku, głównie w związku z niedoborem półprzewodników.

Perspektywy branżowe na 2021 r.(6): bez zmian dla kluczowych regionów Grupy - Ameryka Północna + 8%, Ameryka Południowa + 20% i Rozszerzona Europa + 10%. Bliski Wschód i Afryka + 15% (wzrost w stosunku do początkowego +3%), Indie i Azja i Pacyfik + 10%,  (wzrost w stosunku do początkowego +3%), i Chiny + 5% (bez zmian).

Potwierdzono wytyczne na 2021 r.: marża zysku z działalności operacyjnej(7) skorygowana do poziomu 5,5 - 7,5%; zakładając brak znaczących lockdownów związanych z COVID-19.

Kalendarz finansowy:
Electrification Day – 8 lipca 2021
Pierwsze półrocze 2021 – wyniki dotyczące pierwszego półrocza – 3 sierpnia 2021

Zasady opracowywania danych: „I kwartał 2021” i „I kwartał 2020” to wyniki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z MSSF, obejmujące dane FCA od 17 stycznia 2021 r. po zakończeniu połączenia; „1. kw. 2021 pro forma” i „1. kw. 2020 pro forma” są prezentowane tak, jakby połączenie nastąpiło 1 stycznia 2020 r. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Uwagi”.
Należy odnieść się do sekcji „Oświadczenie Safe Harbor” zawartej w dalszej części niniejszego dokumentu.

Uzgodnienia

___________________________________________________________________________________________________________________

(*) Pozostała działalność, pozycje nieprzydzielone i wyłączenia
(A) Groupe PSA („PSA") została określona jako jednostka przejmująca dla celów księgowych w ramach połączenia FCA-PSA, które zostało rozliczone jako przejęcie odwrotne zgodnie z MSSF 3 - Połączenia księgowe, i jako takie miało swój udział w wynikach Grupy od 1 stycznia 2021 roku. FCA zostało włączone do Stellantis z dniem 17 stycznia 2021 r., następnego dnia po dokonaniu fuzji.
(B) Skonsolidowane przychody netto FCA 1 stycznia - 16 stycznia 2021, z wyłączeniem transakcji wewnątrz grupy
(C) Przeklasyfikowania dokonane w celu przedstawienia przychodu netto FCA od 1 stycznia do 16 stycznia 2021 jako spójnego z przychodami PSA
(D) Skonsolidowane przychody netto Stellantis pro forma 1 stycznia – 31 marca 2021

___________________________________________________________________________________________________________

(*) Pozostała działalność, pozycje nieprzydzielone i wyłączenia
(A) Przychody netto od klientów zewnętrznych PSA opublikowane i przekształcone zgodne z segmentami prezentowanymi przez Grupę z wyłączeniem wyników spółki Faurecia S.E., która zostanie zaklasyfikowana jako Discontinued Operation w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat Grupy za pierwsze półrocze 2020 roku
(B) Przychody netto od klientów zewnętrznych FCA opublikowane i przekształcone zgodne z segmentami prezentowanymi przez Grupę
(C) Przeklasyfikowania dokonane w celu przedstawienia przychodu netto FCA jako spójnego z przychodami PSA
(D) Skonsolidowane przychody netto Stellantis pro forma przy założeniu, że połączenie FCA-PSA została zakończona w dniu 1 stycznia 2020 r.

UWAGI

 1. Połączenie Peugeot S.A. („PSA") z Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") zostało zakończone w dniu 16 stycznia 2021 roku („Połączenie"). W dniu 17 stycznia 2021 roku Grupa przyjęła nazwę Stellantis N.V. („Stellantis" lub „Grupa"). PSA została zidentyfikowana jako jednostka przejmująca dla celów księgowych, w związku z czym historyczne sprawozdania finansowe Stellantis przedstawiają działalność kontynuowaną przez PSA, która odzwierciedla również utratę kontroli i zaklasyfikowanie spółki Faurecia S.E. (Faurecia) jako działalność zaniechaną od 1 stycznia 2021 r. wraz z przekształceniem porównawczych okresów sprawozdawczych. Datą przejęcia połączenia jednostek gospodarczych był 17 stycznia 2021 r., w związku z czym wyniki FCA za okres od 1 stycznia do 16 stycznia 2021 r. nie są uwzględniane w wynikach za I kwartał 2021 r., chyba że zaznaczono inaczej. Wyniki pro forma za I kwartał 2021 r. są prezentowane przy założeniu, że połączenie zostało sfinalizowane w dniu 1 stycznia 2020 r. i obejmują również wyniki FCA za okres od 1 stycznia do 16 stycznia 2021 r. Wyniki za I kwartał 2020 r. dotyczą wyłącznie wyników działalności kontynuowanej PSA i nie są bezpośrednio porównywalne z wcześniej raportowanymi wynikami PSA oraz odzwierciedlają zasady rachunkowości i klasyfikacje sprawozdawcze Grupy. Wyniki pro forma za I kw. 2020 r. są prezentowane przy założeniu, że połączenie zostało sfinalizowane w dniu 1 stycznia 2020 r. Kwoty mogą ulec zmianie, ponieważ rozliczenie transakcji- alokacja ceny nabycia nie zostało jeszcze zakończone.
 2. (2) Samochody osobowe oraz samochody dostawcze. Informacje o udziale w rynku pochodzą z zewnętrznych źródeł (np. European Automobile Manufacturers Association (ACEA), Ward's Automotive, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)) oraz z informacji wewnętrznych.
  (3) EU 27 (z wyłączeniem Malty) + Islandia + Norwegia+ Szwajcaria + Zjednoczone Królestwo.
  (4) Łączna sprzedaż obejmuje sprzedaż dokonaną przez skonsolidowane spółki zależne Grupy Stellantis oraz nieskonsolidowane spółki joint venture Grupy. Skonsolidowana sprzedaż obejmuje wyłącznie sprzedaż dokonaną przez przez skonsolidowane spółki zależne Grupy Stellantis.
  (5) Przedstawia agregację sztuk znajdujących się na stocku FCA i PSA na koniec okresu.
  (6) Źródło: IHS Global Insight, Wards, China Passenger Car Association oraz dane szacunkowe Grupy.
  (7) Skorygowany zysk/(strata) z działalności operacyjnej nie uwzględnia korekt zysku/(straty) netto z działalności kontynuowanej w tym kosztów restrukturyzacji, odpisy aktualizujące wartość aktywów, zbycie inwestycji oraz nietypowych przychodów/(kosztów) uznawanych za zdarzenia rzadkie lub odrębne i mają charakter sporadyczny, ponieważ włączenie takich pozycji nie jest uznawane za wskaźnik bieżących wyników operacyjnych Grupy, a także nie uwzględnia kosztów finansowych netto, podatku dochodowego oraz udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności. Wytyczne nie uwzględniają wpływu korekt związanych z rachunkowością nabycia lub zmian zasad rachunkowości wymoganych przez MSSF  w związku z połączeniem.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI
Niniejszy dokument, w szczególności odniesienia do „Wytycznych 2021”, zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań spółki w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w tym przychodów, wolnych przepływów pieniężnych w sektorze przemysłowym, dostaw pojazdów, inwestycji kapitałowych, kosztów badań i rozwoju oraz innych wydatków w dowolnym przyszłym terminie lub w dowolnym przyszłym okresie są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak  „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy Grupy, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach.
Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność Grupy do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w  sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Grupy do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; zdolność Grupy do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Grupy do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju roszczenia, procesy sądowe, dochodzenia rządowe i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Grupy w zakresie finansowania  niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Grupy; zdolność Grupy do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z  pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; ryzyko, że działalność Peugeot S.A. i Fiat Chrysler Automobiles N.V. nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.
Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Grupa nie jest zobowiązana do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Grupy i jej działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Grupy, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, AFM i CONSOB.
W dniu 5 maja 2021 r. o godz. 14:00 CEST / 8:00 EDT, przychody i sprzedaż Stellantis w pierwszym kwartale 2021 r. zostaną zaprezentowane podczas prowadzonej na żywo transmisji internetowej oraz telekonferencji. Rozmowa będzie transmitowana na żywo, a następnie w formie nagrania dostępna będzie na stronie Grupy (https://www.stellantis.com/it). Przed telekonferencją na tej samej stronie zostanie udostępniona odpowiednia dokumentacja.

Amsterdam, 5 maja 2021

Zapisz się do newslettera.

ZAPISZ SIĘ TERAZ